Privacy policy

Bij 2Bio kunt u erop vertrouwen dat 2Bio rekening houdt met uw privacy en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

2Bio verwerkt persoonsgegevens van website bezoekers en van de winkeliers die op onze pagina “Winkelwijzer” aan u worden voorgesteld.

2Bio verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Om u te contacteren wanneer u het contactformulier instuurt. Wij verwerken dan uw naam, e-mailadres en de gegevens die u invult in de omschrijvingsrubriek van het contactformulier. Daarnaast kunt u op dat formulier toestemming geven om met u nadere communicatie te voeren.
  • Het verstrekken van nadere informatie over de winkels die onze producten verkopen, persoonlijke informatie over de winkeliers als zij daar toestemming voor hebben gegeven en de adresgegevens.

2Bio respecteert en beschermt uw persoonsgegevens. We hanteren de volgende regels:

  • We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om
  • We gebruiken uw gegevens alleen voor het leveren van diensten en het contacteren naar aanleiding van door u ingestuurde contactformulieren.
  • We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens.
  • Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derde partijen

Binnen 2Bio kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Anderen kunnen uw gegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze mede­werkers een geheimhoudingsplicht.

We delen uw persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan u te leveren. Die derden krijgen alleen die persoonsgegevens die zij nodig hebben om de dient te kunnen leveren.

2Bio schakelt soms derde partijen in voor de uitvoering van haar dienstverlening. Te denken aan IT-partijen, accountants en anderen. Met dergelijke partijen sluiten we overeenkomsten af waarin beveiligingsafspraken zijn opgenomen. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar passende beveiligingsafspraken hebben genomen en geheimhouding garanderen.

Uw persoonsgegevens kunnen we ook aan een derde partij verstrekken als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst of aan een toezichthouder.

Bewaartermijn

2Bio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Uw contactformulier en alle gevoerde correspondentie bewaren we niet langer dan 12 maanden nadat uw casus naar tevredenheid van een ieder is afgehandeld.

Uw rechten

Als klant / website bezoeker heeft u meerdere rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u zelf de controle houden over uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten:

Informatie

U heeft het recht op informatie. Dat betekent dat 2Bio verplicht is om nieuwe en bestaande klanten en websitebezoekers te informeren over de omgang met persoonsgegevens. 2Bio kiest ervoor om dat met deze privacyverklaring te doen.

Inzage

U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens die 2Bio gebruikt. De volgende gegevens kunnen we u niet verstrekken:

  • Persoonsgegevens die gebruikt worden voor voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
  • Documenten waarin persoonsgegevens van anderen zijn opgenomen.

Correcties

U kunt 2Bio verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen in het geval uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Hierbij moet u duidelijk aangeven om welke gegevens het gaat en om welke reden de persoonsgegevens moeten worden aangepast. Dit correctierecht kan niet worden gebruikt om meningen of onderzoeksresultaten te veranderen.

Verwijderen

2Bio is verplicht uw persoonsgegevens te wissen na het verlopen van de bewaartermijn of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Daarnaast kunt u een verzoek tot verwijderen indienen. 2Bio zal overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens als u een gegrond bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien er wettelijke bewaar­termijnen gelden, kunnen we uw gegevens niet verwijderen.

Bezwaar

U heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens die verzameld zijn door 2Bio op grond van “gerechtvaardigd belang”.

Beperking

In bepaalde gevallen kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking. Dit recht gaat samen met een van de volgende rechten: correctie, verwijdering of bezwaar. U heeft bijvoorbeeld het recht om het gebruik van incorrecte gegevens te laten beperken, zolang deze niet worden gecorrigeerd door 2Bio. 2Bio mag pas verdergaan met het gebruiken van de gegevens nadat de correctie is door­gevoerd.

Intrekken toestemming

Wanneer u voor een verwerking uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht uw toestemming in te trekken.

Dataportabiliteit

2BIO verstrekt op uw verzoek persoonsgegevens ten behoeve van gegevensoverdracht. U kunt alleen gebruik maken van dit recht indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Indienen van een verzoek

Als u uw rechten wilt uitoefenen kunt u hiervoor een verzoek indienen bij 2Bio via info@2bio.be. Voordat 2Bio uw verzoek in behandeling neemt, stellen wij eerst uw identiteit vast. Wij kunnen u daarvoor vragen een kopie-id op te sturen. Daarbij kunt u uw foto en identificatienummers onleesbaar maken. Na het indienen van uw verzoek handelen wij uw verzoek binnen een maand af. Mocht dit niet lukken dan informeren wij u tijdig over de redenen van de vertraging. 2Bio zal vervolgens binnen twee maanden uw verzoek afhandelen. Het indienen van een verzoek is kosteloos.

2Bio behoudt het recht om een verzoek af te wijzen, bijvoorbeeld wanneer eenzelfde verzoek meermaals in één jaar wordt gedaan. 2Bio laat binnen een maand weten waarom uw verzoek is afgewezen.

Vraag of klacht

2Bio vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben en houden. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. We verzoeken u in dat geval contact op te nemen via info@2bio.be.

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw privacyklacht of -verzoek afhandelen, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De Gegevensbeschermingsautoriteit  houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens zijn te vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

2Bio, met maatschappelijke zetel te Legen Heirweg 51, 9890 Gavere is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Telefoon: +32 9/280 78 20, Ondernemersnummer: BE0438.873.629,  E-mailadres: info@2bio.be

Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies